Sitges - Vilanova i la Geltru - Cubelles - Cunit - Calafell

 

ETIQUETAJE DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA - ETIQUETATGE DE PRODUCTES DE NETEJA

 

 

Los cinco productos que utilizas en la

1. Etiquetatge dels productes

1.1. Etiquetat general dels productes industrials


L'etiquetatge dels productes és obligatori i prové directament de dos drets dels consumidors: dret a la seguretat i dret a la informació. El contingut de l’etiqueta facilita a les persones consumidores les dades sobre el producte i permet fer una elecció adequada en funció dels seus gustos, necessitats i exigències. La empresa de neteja es fixarà sempre abans d´utilitzar el productes de neteja en l´etiquetatge.

 

1.2. Que s'enten per etiqueta?


L’etiqueta és tota llegenda, marca, imatge o altre element o signe descriptiu o gràfic, escrit, imprès, estampat, litografiat, marcat, gravat, adherit o subjecte a l’envàs o al propi producte.
Etiquetatge és tota informació escrita, impresa o gràfica relativa a un producte que preceptivament l’ha d’acompanyar, en el nostre cas, quan el producte es destina a la venda directa a les persones consumidores. L’etiquetatge en tots el productes ha de facilitar una informació

objectiva, eficaç, veraç i suficient.
Una de les funcions més importants de l'etiquetatge és identificar el responsable del producte, que pot ser el fabricant, distribuïdor, venedor, envasador, transformador, importador o, fins i tot, el marquista, establers a la Unió Europea.

 

1.3. Contingut mínim de l’etiquetatge


Segons la normativa, l'etiquetatge, la presentació o la publicitat dels béns de consum s'han d'ajustar a les regles següents:

-Tots els productes posats a disposició dels consumidors, empresa de neteja i usuaris hauran d'incorporar, dur amb si o permetre de forma certa i objectiva una informació eficaç, veraç i suficient sobre les seves característiques essencials.

-No deixaran cap mena de dubte respecte de la veritable naturalesa del producte. 

-No induiran a error o engany per mitjà d'inscripcions, signes, anagrames o dibuixos. 

-No s'ometran o falsejaran dades de manera que amb això pugui induir a error o engany al consumidor o propiciïn una falsa imatge del producte. 

-No contindran indicacions, suggeriments o formes de presentació que puguin suposar confusió amb altres productes. 

-Declararan la qualitat o qualitats del producte o dels seus elements a partir de normes específiques de qualitat, quan aquestes normes existeixin. 

-Advertiran de la perillositat que té el producte o les seves parts integrants, quan de la seva utilització poguessin resultar riscos previsibles.
-Cal destacar aquesta última característica ja que en el cas dels cigarrets electrònics, són molt importants les advertències relatives a les condicions d'ús o a les restriccions per a determinats col. lectius o edats.

 

L’etiquetatge dels productes industrials ha de contenir almenys la informació següent:

 

1. Nom o denominació usual o comercial del producte, que serà aquell pel qual sigui conegut amb la finalitat que pugui identificar plenament la seva naturalesa, distingint d'aquells amb els quals es pugui confondre llevat per als productes que raonablement siguin identificables.
2. Composició: Aquesta dada s'ha de fer figurar a l'etiqueta quan l'aptitud per al consum o utilització del producte depengui dels materials emprats en la seva fabricació, o bé sigui una característica de la seva puresa, riquesa, qualitat, eficàcia o seguretat.
3. Termini recomanat per al seu ús o consum, quan es tracti de productes que pel transcurs del temps perdin alguna de les seves qualitats.
4. Contingut net del producte, expressat en unitats de massa o volum, quan es tracti de productes susceptibles de ser usats en fraccions o el nombre d'unitats si s'escau.
5. Característiques essencials del producte, instruccions, advertiments, consells o recomanacions sobre instal·lació, ús i manteniment, maneig, manipulació, perillositat o condicions de seguretat, en el cas que aquesta informació sigui necessària per a l'ús correcte i segur del producte.
6. Lot de fabricació, quan el procés d'elaboració es realitzi en sèries identificables.
7. Identificació de l'empresa: el nom o la raó social o la denominació del fabricant o l'envasador o transformador o d'un venedor, establerts a la Unió Europea i, en tot cas, el domicili.
8. Lloc de procedència o origen: aquesta indicació haurà de constar únicament en el cas que la seva omissió pogués induir a error el consumidor, quan el veritable origen o procedència del producte. Els productes importats de tercers països no signants de l'Acord de Ginebra sobre obstacles tècnics al

comerç de 12 d'abril de 1979, hauran de fer constar en l'etiquetatge el país d'origen.
9. Potència màxima, tensió d'alimentació i consum energètic en el cas de productes que utilitzin energia elèctrica per al seu normal funcionament.
10. Consum específic i tipus de combustible, si escau, en productes que utilitzin altres tipus d'energia.

 

-Les dades obligatòries de l'etiquetatge han de constar amb caràcters clars, ben visibles, indelebles i fàcilment llegibles pel consumidor, no podent-se usar abreviatures, excepte per a les unitats de les magnituds físiques

ressenyades que s'han d'atenir al que disposa la legislació oficial vigent.

-Les etiquetes que continguin les dades obligatòries se situaran sobre el propi producte o en el seu envàs i de manera que siguin perfectament visibles pel consumidor o usuari. No obstant, en els productes duradors d'ús repetit o

per raons justificades d'espai, les dades obligatòries poden figurar en fullets o documents que acompanyin el mateix.

 

1.4. Llengua de l’etiquetatge


Des de l’entrada en vigor de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, les persones consumidores, sens perjudici del respecte ple al deure de disponibilitat lingüística, tenen dret a rebre en català, les informacions

necessàries per al consum, l’ús i el maneig adequats dels béns i serveis, d’acord amb llurs característiques, amb independència del mitjà, format o suport utilitzat, i, especialment, les dades obligatòries relacionades directament amb la

salvaguarda de la salut i la seguretat.
D’acord amb la normativa estatal, les informacions de l’etiquetatge han de constar almenys en llengua espanyola oficial de l’Estat.

 

 

2. Productes de neteja


Es tracta d’un tema molt important, ja que parlem de productes que tots tenim a casa, potencialment perillosos i per tant si l'etiquetatge no és el correcte, no només està en perill del dret a la informació, si no el nostre dret a la salut i la seguretat.

És molt important que, a més de comprar productes que estiguin ben etiquetats, prenguem una sèrie de precaucions de les que després parlarem (emmagatzematge, conservació...).

Els productes de neteja d’ús domèstic es classifiquen en:

 

-Detergents per a la roba, la vaixella i altres superfícies

-Productes auxiliars per al tractament de tèxtils (llevataques, blanquejadors...) i de la vaixella (anticalç, abrillantadors...)

-Suavitzants per a la roba

-Productes per a la neteja de terra i parets, fustes, sanitaris...

-Lleixius

 

Tots aquests productes han de seguir unes normes d’etiquetatge (els lleixius en tenen una normativa específica) i a la seva etiqueta s’ha de poder llegir el següent:

A tots:

 

-La marca comercial, denominació i l’ús al que s’ha de destinar.

-El contingut net.

-Les dades del fabricant, envasadora o importador.

-Les normes d’ús, sobretot si és incompatible amb qualsevol altre producte.

-Tots han de portar les següents llegendes.

-“no ingerir”

-“mantenir fora de l’abast dels nens”

-“en cas d’intoxicació truquin al Servei Nacional d’Informació Toxicològica, t. 915620420"

-Han d’indicar els components, si estan en una concentració superior al 0.2%

-Codi de l’envàs, ja que així el fabricant pot conèixer la data d’envasat


A alguns:

-La incompatibilitat amb altres productes (si hi ha).

-S’ha d’indicar si és o no biodegradable.

-Els productes que tinguin un PH menor a dos o igual o major a 11.5, han de portar la llegenda “evitar contacte -amb pell o mucoses”.

-Els detergents que continguin una quantitat de clor actiu superior a 57 grams han de dir: “perill, producte irritant” i “ en cas de contacte amb els ulls i la pell, renteu immediatament amb aigua” i han de portar el

pictograma d’irritant, que és la creu de Sant Andreu.

-Les instruccions d’ús i dosis adequades, quan l'omissió d’aquesta informació pugui causar una incorrecta utilització. Els detergents destinats a la neteja de tèxtil mitjançant màquines automàtiques han d’indicar les

quantitats recomanades.

 

inflamable

comburente

corrosivo

irritante

F
Inflamable

O
Comburent

C
Corrosiu

Xi
Irritant

toxico

nocivo

explosivo

peligroso-medio-ambiente

T
Tòxic

Xn
Nociu

E
Explosiu

N
Perillós per al
Medi Ambient

 

 

3. Lleixius


Es classifiquen en dos tipus, segons el seu contingut de clor actiu:
- Lleixius diluïts: clor actiu en quantitat menor a 57 gr./l
-Lleixius concentrats: tenen clor actiu entre 57 gr./l i 110 gr./l

Envasat

- Els lleixius diluïts es poden vendre en envasos de fins a dos litres i mig de capacitat i els concentrats, en envasos d’un litre.
-Aquests envasos han de ser estancs, forts i sòlids, amb anses resistents (els de més d’un litre), no retornables i ni l’envàs ni l’etiqueta poden tenir un disseny que susciti la curiositat infantil.

Etiquetatge
-No pot suscitar la curiositat infantil.
- Ha d’indicar la paraula “lleixiu” i si és diluït o concentrat.
- Els lleixius aptes per desinfectar aigua han de dir “apte per a la desinfecció d’aigua de beguda”.
- Han de seguir totes les normes mencionades per a la resta de productes de neteja.

 

4. Emmagatzematge i venda


Perquè puguin ser venuts al costat de productes alimentaris han de reunir les següents condicions:
- Han d’estar separats materialment dels productes alimentaris, i els comerços han de garantir el seu aïllament.
- Han d’estar envasats i embalats d’acord amb els següents requisits: que els embalatges siguin resistents a la compressió equivalent a dos metres d’apilat i han de suportar l’impacte d’una caiguda d’un metro d’alçada sense que es produeixin fuites del producte.

 

 

 

limpieza de tu hogar qudeberías desterra

 

 

 

Limpiezas por horas en Sitges Empresa de limpieza en Sitges
Servicio de Interinas en Sitges Limpieza de Comunidades en Sitges
Tercera edad y personas mayores en Sitges Servicio doméstico en Sitges
   
Limpiezas por horas en Vilanova i la Geltru Empresa de limpieza en Vilanova i la Geltru
Servicio de Interinas en Vilanova i la Geltru Limpieza de Comunidades en Vilanova i la Geltru
Tercera edad y personas mayores en Vilanova i la Geltru Servicio doméstico en Vilanova i la Geltru
   
Limpiezas por horas en Cubelles Empresa de limpieza en Cubelles
Servicio de Interinas en Cubelles Limpieza de Comunidades en Cubelles
Tercera edad y personas mayores en Cubelles Servicio doméstico en Cubelles
   
Limpiezas por horas en Cunit Empresa de limpieza en Cunit
Servicio de Interinas en Cunit Limpieza de Comunidades en Cunit
Tercera edad y personas mayores en Cunit Servicio doméstico en Cunit
   
Limpiezas por horas en Calafell Empresa de limpieza en Calafell
Servicio de Interinas en Calafell Limpieza de Comunidades en Calafell
Tercera edad y personas mayores en Calafell Servicio doméstico en Calafell

Neteja per hores a Sitges Empresa de Neteja a Sitges
Servei d´ Interina a Sitges Neteja de Comunitats a Sitges
Tercera edat i gent gran a Sitges Servei domèstic a Sitges
   
Neteja per hores a Vilanova i la Geltru Empresa de Neteja a Vilanova i la Geltru
Servei d´ Interina a Vilanova i la Geltru Neteja de Comunitats a Vilanova i la Geltru
Tercera edat i gent gran a Vilanova i la Geltru Servei domèstic a Vilanova i la Geltru
   
Neteja per hores a Cubelles Empresa de Neteja a Cubelles
Servei d´ Interina a Cubelles Neteja de Comunitats a Cubelles
Tercera edat i gent gran a Cubelles Servei domèstic a Cubelles
   
Neteja per hores a Cunit Empresa de Neteja a Cunit
Servei d´Interina a Cunit Neteja de Comunitats a Cunit
Tercera edat i gent gran a Cunit Servei domèstic a Cunit
   
Neteja per hores a Calafell Empresa de Neteja a Calafell
Servei d´Interina a Calafell Neteja de Comunitats a Calafell
Tercera edat i gent gran a Calafell Servei domèstic a Calafell

 

ENCOSER Limpiezas y Mayores, es una marca de servicios domésticos, que facilitará tu vida, ya que integra en un sólo interlocutor los servicios de limpieza de tu vivienda, comunidad u oficina, así como los cuidados de personas de la tercera edad...

 

Limpiezas por horas

Empresa de limpieza

Servicio doméstico

Servicio de interinas

Limpieza de comunidades

Cuidado de personas mayores

Acompañamiento de personas mayores

Servicios de geriatria

Asistencia a la tercera edad

Neteja per hores

Empresa de neteja

Servei domèstic

Servei d´interines

Neteja de comunitats

Cura de persones grans

Acompayament de persones grans

Serveis de geriatria

Assistència a la tercera edat

ENCOSER Limpiezas y Mayores | Saligar, 22 - 08880 - Cubelles | Tel. 93 816 21 18 | administracion@encoser.com
©2011 - ENCOSER Limpiezas y Mayores®, es una marca de ENCOSER Obras y Servicios, S.L. - Todos los derechos reservados